Postępowanie sądowe

Strony: 1 2

Postępowanie sądowe

image_pdf

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu dla jej Klientów różnego typu postępowań procesowych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej wszystkich instancji.

Spory sądowe w głównej mierze dotyczą sporów z umów o wykonanie robót budowlanych, w tym:

  • rozliczeń związanych z realizacją tych robót,
  • rozliczeń związanych z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych,
  • kwestii wykonania zastępczego,
  • realizacji uprawnień z gwarancji i rękojmi, rozliczeń z tym związanych,
  • wykonania zastępczego w zakresie usuwania wad i usterek w okresie gwarancji,
  • odstąpienia od umowy o wykonanie robót budowlanych zarówno przez inwestora, jak i generalnego wykonawcę,
  • kwestii prawnych związanych z charakterem prawnym odpowiedzialności solidarnej wykonawczy i inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, w tym w szczególności badanie przesłanek tej odpowiedzialności i konsekwencji z tym związanych,
  • form zabezpieczenia należytego wykonania umowy o roboty budowlanego, w tym kaucji gwarancyjnych, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, akredytyw pieniężnych oraz rozliczeń z tym związanych, wykonania tych zabezpieczeń, a także dokonywanie wszelkich ustaleń związanych z charakterem prawnym tych zabezpieczeń.

Kancelaria prowadzi sprawy z wniosków o ustanowienie zabezpieczenia poprzedzające złożenie pozwu w sądowych postępowaniach zabezpieczających, a także zabezpieczeń ustanawianych w trakcie toczących się postępowań. Dotyczy to również zmiany formy zabezpieczenia ustanowionego przez sąd, złożenia do depozytu sądowego oraz konsekwencji z tym związanych.

Back to Top