Postępowanie sądowe

Strony: 1 2

Postępowanie sądowe

image_pdf

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe z zakresu postępowań windykacyjnych, spraw korporacyjnych, w tym rozliczeń z tytułu udziału w majątku spółek handlowych i prawa cywilnego.

Kancelaria prowadzi również sprawy dotyczące postępowań o odzyskanie majątków przejętych przez Skarb Państwa na mocy Dekretu Bieruta z 1945r. o przejęciu na własność Skarbu Państwa gruntów warszawskich.

W zakresie prowadzonych postępowań również znajdują się sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności gruntowych
w tym drogi koniecznej.

Kancelaria reprezentuje swoich klientów w postępowaniach z zakresu prawa pracy zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika w tym wynikających ze zwolnień grupowych, wypowiedzeń zmieniających – również w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, odszkodowań będących wynikiem wypadku przy pracy i innych spraw pracowniczych.

Prawnicy z Kancelarii posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami odwoławczymi od decyzji organów I instancji m.in. w sprawach dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania, pozwolenia na budowę, odwołań od rozstrzygnięć konserwatora zabytków w sprawach związanych z uzgodnieniem warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji budowlanych.

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe przed sądami administracyjnymi w sprawie skarg od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

We współpracy z doświadczonymi komornikami prowadzimy także postępowania egzekucyjne wobec dłużników naszych Klientów.

Do spraw prowadzonych w ramach postępowań sądowych i administracyjnych należą sprawy o wartości przedmiotu sporu kilkadziesiąt milionów złotych w pojedynczych sprawach.

Back to Top