Zamówienia publiczne i wojskowe

Zamówienia publiczne i wojskowe

image_pdf

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi. Jest to konieczne w sytuacji, gdy duża część naszych Klientów realizuje dostawy lub usługi na rzecz podmiotów publicznych.

W tym zakresie pomagamy i doradzamy w kwestiach związanych z przygotowywaniem ofert przetargowych tak, aby były one kompletne, zgodne z SIWZ i wolne od wad formalnych.

Opracowujemy i doradzamy przy tworzeniu projektów umów konsorcyjnych i pełnomocnictw konsorcyjnych.

Weryfikujemy SIWZ–y i dołączone do nich załączniki (w tym projekty umów) pod kątem zabezpieczenia podstawowych interesów wykonawców, składamy pytania do SIWZ lub – gdy to konieczne – odwołania wobec treści SIWZ.

Przygotowujemy i prowadzimy korespondencję z zamawiającymi.

Przygotowujemy odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnych z prawem lub SIWZ decyzji zamawiających i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Izbą, a także przed sądami powszechnymi.

Łączna wartość zamówień na realizację dostaw lub usług ofertowanych tylko w 2014 roku przez naszych Klientów (we współpracy z Kancelarią) przekracza kwotę 80.000.000,- PLN. Przedmiotem tych zamówień są dostawy m.in. broni strzeleckiej, samolotów specjalnego przeznaczenia, umundurowania i odzieży oraz świadczenie różnego rodzaju usług.

Dodatkowo, Kancelaria specjalizuje się w doradztwie w zakresie zamówień stricte wojskowych, realizowanych poza reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych – uprzednio w trybie Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON z dnia 23 sierpnia 2006 r. z późn. zm.), a aktualnie na podstawie Decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. MON 2013, poz. 119).

W tym zakresie, poza doradztwem związanym z przygotowywaniem ofert, prowadzimy wszelkiego rodzaju korespondencję z zamawiającymi oraz uczestniczymy w negocjacjach, w tym w Inspektoracie Uzbrojenia.

Od 2013 roku mamy przyjemność wspierać Konsorcjum złożone z polskich firm zbrojeniowych, instytutów i uczelni (z liderem w postaci PCO S.A.) w negocjacjach w ramach jednego z flagowych projektów realizowanych przez Inspektorat Uzbrojenia pn. Zintegrowany Indywidualny System Walki kr. TYTAN („żołnierz przyszłości”).

Back to Top